PROJEKTFAKTA


TV/TELEFONI/BREDBAND

Bostadsrättsföreningen tillhandahåller bredband/ trådlöst internet, bredbandstelefoni och digital TV i grundutbud. Avgift för detta ingår i månadsavgiften. Samtalskostnader betalas av bostadsrättsinnehavaren.

UPPVÄRMNING, EL OCH VATTEN

Kostnad för uppvärmning och vattenförbrukning ingår i månadsavgiften. Kostnad för hushållsel betalas av bostadsrättshavaren.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor. Kostnad för detta ingår i månadsavgiften.

HEMFÖRSÄKRING

Kostnad för den egna hemförsäkringen betalas av bostadsrättshavaren.

FINANSIERING

Bostadsrättsföreningens lån kommer att lämnas av den bank som Hemgården väljer att samarbeta med i projektet.

FÖRENINGENS STYRELSE

Hemgården har bildat bostadsrättsföreningen och utsett byggande styrelse som sitter kvar till dess att projektet är färdigställt. I styrelsen ingår tre representanter från Hemgården med lång erfarenhet från styrelsearbete. Representanternas uppgift är att företräda de kommande medlemmarnas intressen. När projektet är färdigställt hålls en så kallad överlämnandestämma. På denna stämma avgår byggande styrelse och ny styrelse väljs ur bostadsrättsföreningens boendemedlemmar.

FÖRENINGENS STÄMMA

Varje år, normalt under senvåren, håller bostadsrättsföreningen årsstämma. På stämman redovisas föreningens verksamhet och ekonomiska ställning. Här väljer också medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen.

ÖVRIGA VILLKOR

Övriga villkor framgår av förhandsavtalet med tillhörande bilagor som överlämnas vid undertecknandet av förhandsavtalet.


FÖRSÄLJNING


STEG 1 – FÖRHANDSAVTALET

Först upprättas ett så kallat förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Förutsättningarna för bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i kostnadskalkylen som är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsavtalet är med angivna förutsättningar bindande. Det är därför viktigt att du redan i detta läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar så att du vid kontraktsskrivningen kan påvisa lånelöfte eller motsvarande från bank eller annan finansiär.

STEG 2 – UPPLÅTELSEAVTAL

När den ekonomiska planen är klar och registrerad tecknar köpare upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen. Detta beräknas ske cirka en månad före tillträdet.


EKONOMI


BETALNING

I samband med tecknande av förhandsavtal erläggs en handpenning/förskott om 10% av insatsen. Resterande del av köpeskillingen betalas i samband med tillträde. Utkvittering av nycklar sker vid uppvisande av kvitto.

INREDNINGSKONCEPT (TILLVAL)

Du kommer att erbjudas att välja inredningskoncept (tillval). Tillval måste göras inom de tidsramar och enligt de rutiner som anges i det kommande inredningsprogrammet för att hinna färdigställas innan inflyttning. Betalning av tillval sker mot faktura. 25% av beloppet, dock minst 10 000 kr, faktureras som en handpenning efter underskriven beställning och resterande belopp betalas i samband med tillträde.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut.


GARANTIER


Som köpare av våra nybyggda bostäder omfattas du av Hemgårdens trygghetspaket:

FÖRSKOTTSGARANTI

Bostadsrättsföreningen tecknar förskottsgarantiförsäkring. Försäkringen säkerställer fullgörandet av bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala förskott enligt bostadsrättslagen.

INKÖPSGARANTI

Hemgården förvärvar bostadsrätter som inte sålts av föreningen (inköpsgaranti). Därmed behöver ingen köpare vara orolig för föreningens ekonomi.

ANSVARSFÖRSÄKRING STYRELSEN

Om bostadsrättsföreningens styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakar föreningen ekonomisk skada ersätts föreningen genom denna försäkring.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING (FULLVÄRDE)

Försäkringsbolaget garanterar att bostadsrättsföreningens hus vid hel- eller delskada på grund av till exempel brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungligt skick. I fastighetsförsäkringen ingår även bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.

GARANTITID (2-5ÅR)

Entreprenören åtgärdar fel som framträder under garantitiden under förutsättning att entreprenören är ansvarig för felet. Garantitiden är fem år för arbete och två år för material.